Advertisement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Trudna sam / Podrška / Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta - kako se otvara, koliko traje, visina naknade

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta - kako se otvara, koliko traje, visina naknade

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta - kako se otvara, koliko traje, visina naknade

U OVOM ČLANKU:

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta

Procedura otvaranja bolovanja

Trajanje bolovanja

Da li imam pravo na bolovanje ukoliko sam prijavljena na određeno vreme?

Naknada za vreme bolovanja

Bolovanje radi posebne nege deteta

Tata na bolovanju - kada i kako

Slučajevi u kojima oba roditelja mogu da koriste bolovanje istovremeno 

 

 


 

Porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta - sve šta treba da znate

 

Porodiljsko bolovanje otvara se neposredno pre termina predviđenog za porođaj. U pitanju je posebna vrsta odsustva, koja se dodeljuje radi porođaja i oporavka porodilje pre povratka na posao.

Ovo bolovanje obuhvata period pre porođaja, pa sve do navršena tri meseca od porođaja. 

Obzirom da se nakon ova tri meseca automatski nadovezuje bolovanje radi nege deteta, koje traje godinu dana od otpočinjanja porodiljskog bolovanja, uglavnom se pod "porodiljskim bolovanjem" zbirno nazivaju ova ova bolovanja.

 

nastavak ispod


reklama


 

Porodiljsko bolovanje otvara se najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre datuma koji je određen kao termin porođaja. Porodiljsko bolovanje traje 3 meseca, a na njega se nadovezuje bolovanje radi nege deteta u trajanju od 9 meseci. Ova dva bolovanja zajedno čine 365 dana (12 meseci) odsustvovanja sa posla. 

 

Razlika između porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta


Bolovanje radi nege deteta se nadovezuje na prethodno otvoreno porodiljsko bolovanje.

Ne postoji posebna procedura niti dokumentacija za otvaranje bolovanja radi nege deteta, jer se u rešenju koje mame dobijaju od poslodavca naznačava trajanje ovog bolovanja.

Procedura otvaranja bolovanja radi nege deteta je samo potrebna ukoliko se pravo na ovo bolovanje prenosi na oca deteta, ili ako se ono otvara nakon procesa usvajanja deteta.
 

(nastavak ispod)


reklama


 

Procedura otvaranja bolovanja

 

Porodiljsko bolovanje otvara vaš ginekolog, koji ispisuje izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaku) za otvaranje porodiljskog bolovanja. Nakon što lekarska komisija overi izveštaj, predajete ga administrativnoj službi preduzeća u kojem ste zaposlene ili, ako ste preduzetnice, svom knjigovođi.


Od dokumentacije za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno je da pripremite i fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu i overene zdravstvene knjižice, kao i fotokopiju obrasca prijave na obavezno zdravstveno osiguranje (M-obrazac), koji se nalazi kod poslodavca. Od poslodavca ćete dobiti i rešenje o pravu na porodiljsko bolovanje, čime ćete kompletirati dokumentaciju potrebu za otvaranje porodiljskog bolovanja.


Pošto je bolovanje radi nege deteta nastavak porodiljskog bolovanja, uslov je da se porodiljsko bolovanje otvori u zakonski predviđenom roku. Međutim, majke koje su na porođaju izgubile bebu ne ostvaruju pravo na bolovanje radi nege deteta, već samo pravo na porodiljsko odsustvo. Bolovanje radi nege deteta ne zahteva da podnosite posebnu dokumentaciju za ovu vrstu odsustva, ali će u rešenju koje dobijete od poslodavca biti naznačeno o kojoj se vrsti bolovanja radi.

Zahtev s pratećom dokumentacijom se podnosi u mestu prebivališta, u službama gradskih ili opštinskih uprava, a potrebno je da pripremite sledeća dokumenta:

  • Rešenje poslodavca o pravu na korišćenje porodiljskog odsustva
  • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva 
  • Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka, ukoliko je korišćeno ovo pravo
  • Fotokopija kartice tekućeg računa
  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade (plate), za vreme odsustva (ovaj obrazac se popunjava na licu mesta u nadležnoj službi opštinske ili gradske uprave).

 

Trajanje porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta

 

Porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta zajedno traju godinu dana.


Kada je u pitanju treće i svako naredno dete, bolovanje se produžava na dve godine.   


Trajanje odsustva se može produžiti uzimanjem godišnjeg odmora (ukoliko imate pravo na to) ili u slučaju bolovanja radi posebne nege deteta (kada odsustvo može da traje duže, u zavisnosti od potreba vašeg deteta).


Sa druge strane, trajanje odsustva se može i smanjiti. Naime, bolovanje radi nege deteta nije obligaciono, pa se porodilja  može odreći prava na ovu vrstu odsustva i vratiti se na posao nakon isteka porodiljskog bolovanja.

 

 

Da li imam pravo na porodiljsko bolovanje ukoliko sam prijavljena na određeno vreme?


Apsolutno da! Za vreme trajanja porodiljskog bolovanja poslodavac nema pravo da vas otpusti. To znači da ako imate ugovor na određeno vreme poslodavac ima obavezu da vam ugovor produži do isteka porodiljskog bolovanja, odnosno do isteka bolovanja radi nege deteta.

 

Naknada za vreme bolovanja

 

Za vreme odsustva, porodilja zaposlena kod poslodavca ostvaruje pravo na naknadu. Visina naknade se obračunava na osnovu zarade u poslednjih 18 meseci. Ona predstavlja zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva (ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće).

Kao osnovica se ne uzima samo zarada (uvećana za minuli rad), nego i sva ostala primanja (putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i sl. u poslednjih 18 meseci. 

Maksimalna mesečna osnovica ne može biti veća od 3 prosečne zarade u Srbiji. 

U narednoj tabeli, koristimo jednostavan primer, radi prikaza kalkulacije:

Dakle, ako je vaša zarada poslednjih 18 meseci bila 50.000,00 dinara, obračun je sledeći:
18 x 50.000,00 = 900.000,00
900.000,00 : 18 = 50.000,00 dinara
Ako ste od poslednjih 18 meseci u radnom odnosu bili 7 meseci i radili za istu platu, obračun je sledeći:
7 x 50.000,00 = 350.000,00
350.000,00 : 18 = 19. 444,44 dinara


Obračun i isplata naknade se vrši do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, a vrši ga ministarstvo za socijalna pitanja, na tekući račun porodilje.  

 

Pravo na nadoknadu zarade ima i porodilja koja je zasnovala radni odnos nakon rođenja deteta, iako nije bila zaposlena u trenutku rođenja deteta. Uslov da ona ostvari pravo na naknadu jeste da je u poslednjih 18 meseci koji prethode otpočinjanju odsustva po zasnivanju radnog odnosa, ostvarivala prihode koji imaju karakter zarade, na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

Bolovanje radi posebne nege deteta

 

Roditelji čije dete ima ozbiljnije zdravstvene izazove i neophodna mu je stalna nega imaju pravo na odsustvovanje sa rada ili na rad sa pola radnog vremena. U izuzetnim slučajevima, kao što su teška psiho-fizička ometenost deteta, prevremeno rođenje deteta ili priprema deteta za operaciju, majka ili otac može tražiti i produženje osnovnog bolovanja radi nege deteta. Da biste ostvarili pravo na bolovanje radi posebne nege deteta, neophodno vam je mišljenje pedijatra, izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad koji izdaje lekarska komisija i rešenje poslodavca o odsustvu radi posebne nege deteta.

 

Tata na porodiljskom bolovanju


U pojedinim okolnostima, otac može korisiti porodiljsko odsustvo, kao i odsustvo za negu deteta. Ovde se podrazumevaju okolnosti u kojima majka nije živa ili je napustila dete ili je iz drugih objektivnih razloga sprečena da koristi to pravo (teža bolest, zatvorska kazna, i dr.).

Što se tiče samo odsustva radi nege deteta, to pravo otac može da preuzme i u dogovoru sa majkom. Procedura za otvaranje ovog odsustva podrazumeva da otac odlazi po doznake kod svog izabranog lekara opšte prakse. Osim toga, mama treba prethodno da zaključi porodiljsko bolovanje kod svog poslodavca i da sa tatom potpiše sporazum o prenosu prava na bolovanje radi nege deteta. On zatim podnosi poslodavcu:

  • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaku)
  • međusobni dogovor supružnika u pisanoj formi
  • potvrdu izdatu od supruginog poslodavca u kojoj se navodi da je supruga zaključila porodiljsko odsustvo i datum njenog vraćanja na posao

 

Na osnovu ove dokumentacije poslodavac ocu odobrava odsustvo sa posla u traženom periodu i dostavlja Sekretarijatu za ssocijalnu zaštitu zahtev za naknadu zarade.

Roditelji mogu ovo odsustvo da koriste naizmenično. 

 

Otac može, bez posebnih okolnosti, preuzeti od majke pravo odsustva za negu deteta, kao i pravo odsustva za posebnu negu deteta. 

 

Slučajevi u kojima oba roditelja koriste pravo bolovanja


Po novom zakonu, moguće je da oba roditelja istovremeno koriste bolovanje u određenim uslovima. 

Naime, ako majka stekne pravo na otvaranje novog porodiljskog bolovanja (sa drugim detetom), a nije sasvim iskoristila odsustvo zbog nege deteta (prvog deteta), tada se na oca prenosi ostatak perioda za negu prvog deteta, dok kod majke otpočinje novo porodiljsko odsustvo i novo odsustvo radi nege (drugog) deteta. 

 


Izvor:

Paragraf.rs
poslovi.infostud.com

Ažurirano: 27.07.2023.

Da li je bezbedno jesti posoljenu hranu tokom trudnoće?
Da li je bezbedno jesti posoljenu hranu tokom trudnoće?
Da li je moguće dobiti menstruaciju dok ste u drugom stanju?
Da li je moguće dobiti menstruaciju dok ste u drugom stanju?
Kako detetu saopštiti da će dobiti brata ili sestru
Kako detetu saopštiti da će dobiti brata ili sestru

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.