Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bebo club share

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Naslovna / Imam bebu 0-1 / Podrška / Dečji dodatak 2024

Dečji dodatak 2024

Dečji dodatak 2024

U OVOM ČLANKU:

Ko ostvaruje pravo na dečji dodatak?

Nematerijalni uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Materijalni uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Finansijski uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Iznosi dečjeg dodatka

Trajanje prava na dečji dodatak

Šta je potrebno od dokumenata?

 


 

UKRATKO:

Od 01. januara 2024. dečji dodatak iznosi:

  • 4.120,55 rsd za dete za koje je ostvareno pravo
  • 5.356,70 rsd za jednoroditeljske porodice i staratlje
  • 6.180,83 rsd za dete sa smetanjama u razvoju
  • 7.416,99 rsd za dete koje ispunjava uslove po više osnova

U nastavku teksta saznajte koji su uslovi za ostvarivanje prava na dečji dodatak i kako izgleda ceo postupak. 

 

Dečiji dodatak 2024 - ko ostvaruje pravo na dečiji dodatak?


Za dečji dodatak može konkurisati jedan od roditelja, odnosno hranitelja ili staratelja koji se neposredno brine o deci za koju se podnosi zahtev, a koja nemaju više od navršenih 19 godina (odnosno od 26 godina, ukoliko je donet akt o razvrstavanju deteta ometenog u razvoju). Dečji dodatak nije, za razliku od roditeljskog dodatka, namenjen samo majkama - i očevi mogu biti podnosioci zahteva za ovu vrstu pomoći.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom i popunjenim obrascem prijave za dečji dodatak (koji se može preuzeti i elektronski) podnosi se gradskoj, odnosno opštinskoj službi dečje zaštite prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.


(nastavak ispod)


reklama


 

Nematerijalni uslovi za dobijanje dečijeg dodatka


Osim toga što je neophodno da podnosilac zahteva (i potencijalni nosilac prava na dečji dodatak) neposredno brine o svoj deci za koju podnosi zahtev, postoji još nekoliko uslova koji se moraju ispuniti u toku prijave, a vezani su za status podnosioca zahteva. Naime, majka ili otac moraju biti državljani Republike Srbije, sa prebivalištem prijavljenim na istoj adresi na kojoj su prijavljena i deca. Takođe, potrebno je da su majka, odnosno otac osigurani preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što se dokazuje fotokopijom važeće zdravstvene knjižice (ili očitavanjem elektronske, ukoliko je posedujete). Ukoliko imate decu školskog uzrasta, potrebno je da dostavite potvrdu o redovnom školovanju iz škole koju dete pohađa. 

 

(nastavak ispod)


reklama


 

Materijalni uslovi za dobijanje dečijeg dodatka


Za razliku od roditeljskog dodatka, jedan od bitnih preduslova za ostvarivanje prava na dečji dodatak jeste materijalno stanje porodice. Ukoliko porodica poseduje sopstvene nekretnine, zemljište i druge nepokretnosti potrebno je da priloži dokumente o tome. Najčešće se uzima potvrda o katastarskim prihodima iz mesta rođenja i mesta prebivališta za prethodnu godinu, zatim fotokopija vlasničkog lista i uverenje o porezu za sve članove zajedničkog domaćinstva.

Pravo na dečji dodatak se ne priznaje porodicama koje u svom posedu imaju nekretninu koja prevazilazi minimum standarda (minimum soba po članu domaćinstva, sa još jednom sobom).

 

Finansijski uslovi za dobijanje dečijeg dodatka

 

Pravo na dečji dodatak određuju primanja po članu domaćinstva. Ukoliko ta primanja ne prelaze iznos ceznusa koji je propisan zakonom, porodici će se priznati pravo na dečji dodatak.

 

Zaposleni roditelji koji ostvaruju redovne prihode čiji iznos prevazilazi cenzus propisan za dobijanje dečjeg dodatka verovatno nećete moći da ostvare pravo na ovu vrstu pomoći. Ipak, potrebno je da dostave uverenje o prosečnim primanjima u prethodna tri meseca od perioda u kome se konkuriše.

Roditelj koji nije zaposlen, već ostvaruje primanja po osnovu ugovora o delu, autorskih prava, poljoprivrede ili obveznica, dostavlja dokumente koji dokazuju koliki su mesečni ili godišnji prihodi domaćinstva.

 

Cenzusi i iznosi dečjeg dodatka


Cenzus je nominalna stopa propisana zakonom kojom se utvrđuje minimum za ostvarivanje prava na dečji dodatak. Iznos cenzusa, kao i iznos dečjeg dodatka, usklađuju se dva puta godišnje (u januaru i julu) sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u državi.

Od 01. januara 2024. dečji dodatak iznosi:

  • 4.120,55 rsd za dete za koje je ostvareno pravo
  • 5.356,70 rsd za jednoroditeljske porodice i staratlje
  • 6.180,83 rsd za dete sa smetanjama u razvoju
  • 7.416,99 rsd za dete koje ispunjava uslove po više osnova

Na ovom linku možete pogledati ažurirane cenzuse i iznose dečjeg dodatka. 

 

nastavak ispod


Biramo za vas


 

 

Trajanje prava na dečiji dodatak


Dečji dodatak pokriva period od godinu dana od datuma donošenja rešenja o priznavanju prava na ovu vrstu pomoći. Zahtev za obnovu dečjeg dodatka podnosi se sa odgovarajućim dokumentima najranije 30 dana pre datuma isteka prava na dečji dodatak, a najkasnije na dan isteka tekućeg rešenja.

Ako se pravo na dečji dodatak priznaje, na primer, do 19.07. možete podneti zahtev za produženje već 19.06. Ukoliko zakasnite sa podnošenjem zahteva u zadatom vremenskom okviru, smatra se da je pravo isteklo i morate da pokrećete postupak ispočetka.

 

Šta je potrebno od dokumenata?​


Iako zvuči zastrašujuće - pogotovo ako konkurišete neposredno nakon porođaja - ne samo zbog količine papira već i vremena, pokušaćemo da vam olakšamo spiskom dokumentacije potrebne za dobijanje dečjeg dodatka. Naravno, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, najbolje je da se obratite nadležnoj opštinskoj službi za dečju zaštitu, prema mestu svog prebivališta.

Pored popunjenog obrasca DD-1, prilikom konkurisanja potrebno je da pripremite:

1. fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
2. fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva (ne starije od šest meseci);
3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
4. fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
5. potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi - ukoliko su članovi domaćinstva zaposleni);
6. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
7. poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva (uverenje iz republičke i lokalne poreske evidencije);
8. potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
9. dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
10.* potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
11.* akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
12.* akt o produženju roditeljskog prava
13.* dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
14.* dokazi o nezaposlenosti (uverenje iz NSZ i fotokopija radne knjižice - original na uvid)
15.* dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)

Prilozi koji su označeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

Ukoliko imate otvoren račun u Poštanskoj štedionici, možete dostaviti fotokopiju kartice tekućeg računa. Za one koji nemaju račun, biće im otvoren namenski račun preko kojeg će primati mesečne uplate od trenutka kada dobiju rešenje o priznavanju prava na dečji dodatak.

Dečji dodatak se isplaćuje u redovnim mesečnim iznosima koji se usklađuju sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Srbiji. 

Dokumenta potrebna za obnovu zahteva za dečji dodatak zavise od vašeg statusa i promena koje su se izdešavale u prethodnih godinu dana. Najbolje je da se pre isteka rešenja o dečjem dodatku raspitate u nadležnoj opštinskoj službi za dečju zaštitu u opštini vašeg prebivanja.


Izvor:
www.cekos.rs
www.roditelj.org

Ažurirano: 25.01.2024.

Kako pomoći novopečenim očevima da prevaziđu ljubomoru prema svojoj bebi?
Kako pomoći novopečenim očevima da prevaziđu ljubomoru prema svojoj bebi?
Hrana koju beba može jesti prstićima
Hrana koju beba može jesti prstićima
 Briga o pupku kod novorođenih beba
Briga o pupku kod novorođenih beba

Planirajte i pratite razvoj vaše trudnoće, bebe ili deteta

Registrovanjem na sajtu bebo.club dobijaćete personalizovane stručne tekstove prilagođene vašoj kategoriji.